Author Archives: Luong Anh Luan - K13 FUG CT

LAB 01 SQL INJECTION – IAW301

February 13th, 2020 | 🕒

tts nmap -sS -PN -p80 --script=vuln testphp.vulnweb.com sqlmap -u "link" --dbs đây là câu lệnh khai thác database source